Tegnestuen NB4 arkitekter

Nb4 blev etableret med ønsket om, at skabe en tegnestue med størst mulig fokus og faktualitet i behandlingen af opgaverne og med ønsket om at engagere dygtige og dedikerede medarbejdere på højeste niveau gennem hele opgaveprocessen. Vi lægger især vægt på at prioritere kunden og opgaven, og ikke blot vælge løsninger, som er nemmest for processen eller rådgiveren.

Nb4 har beskæftiget sig med alt fra byplanlægning, kultur og aktivitetshuse, skoler, børneinstitutioner, bolig, erhverv til industrielt design. Det er foreløbigt blevet til 10 førstepræmier i arkitektkonkurrencer. Succeskriteriet er bl.a. optimale løsninger; kunstnerisk, konceptuelt, teknisk og økonomisk.

Kvalitetssikring

Nb4 har implementeret et kvalitetssikringssystem, som svarer til DS/ISO 9001 – et sæt retningslinjer, som omfatter verdens mest accepterede kvalitetssystem.

Til alle vores projekter udpeges en projektleder, som er ansvarlig for opgaven, og som sikrer, at kvalitetsmålsætningen opfyldes. Projektlederen udarbejder en kvalitetsplan, der sikrer opmærksomhed på at identificere risici i projekt og proces. Projektlederen forbliver fast kontaktperson gennem hele opgaveforløbet, og sikrer dermed kunden homogenitet og overblik gennem hele processen. Det skal specielt nævnes, at vi bruger meget tid på at sikre indbyrdes koordinering mellem samarbejdspartneres materiale da manglende koordinering har vist sig erfaringsmæssigt, som en af de største fejlårsager.

Miljøhensyn

Hensynet til ressourcer, sundhed og miljø indgår i vore projekter på lige fod med andre væsentlige krav og ønsker i byggeriet.

Byggerier, materialer og processer har omfattende konsekvenser for miljøet. De forskelligartede materialer og komponenter har hver deres livscyklus og miljøbelastning. Alt i alt bidrager et byggeri med store mængder affald, som skal bortskaffes på en miljømæssig acceptabel måde

Bæredygtighed

Bæredygtighed er et af hovedfokuspunkterne i dagens samfund, og i konsekvens af dette er der opstået et utal af normer og certificeringer.

Af de vigtigste kan nævnes:

 

BREEAM
Står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og er en europæisk standard. BREEAM er den førende og mest udbredte miljømæssige certificeringsmetode for bygninger i verden og er et pointsystem med tilhørende bedømmelse, som tager højde for bæredygtighed i byggeriet. I dag er der opført ca. 200.000 certificerede bygninger, og i England skal alle offentlige støttede byggerier være certificeret efter BREEAM.

 

DGNB
Står for Deusche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.
DGNB er en tysk certificeringsordning, som benyttes mere og mere, og som bl.a. er valgt af Green Building Council i Danmark. Certificeringen analyserer specifikt en bygning ud fra 3 dimensioner, der tilsammen giver et billede af bæredygtigheden.(Miljøet, Det sociale, Økonomien) Dette medfører, at ikke blot energiforbrug og materialer men også indeklimakomfort, kunst og bygningens rumlige fleksibilitet analyseres.

 

Cradle to Cradle
Går kort beskrevet ud på at designe vores levevis og moderne forbrugsgoder på en sådan måde, at vores affald bliver næringsstoffer for fremtidige generationer af produkter, råmaterialer og sunde levende organismer.
I byggeriet bør vi benytte produkter og processer, der aktivt bidrager til livscyklussen, og forsyner fremtidige generationer med et produktgrundlag og sunde levende systemer.

 

LEED
Står for Leadership in Energy and Enviroment Design og er et amerikansk udviklet system. LEED vurderer ud over energiforbruget også bygningens placering, vandforbrug, materialevalg, indeklima, ledelse, affald og en række andre parametre.

 

BR-2010
En dansk standard, hvor en bygning kun opfylder gældende lovkrav i henhold til Bygningsreglementet 2010

 

Lavenergibygning klasse 2015
En dansk standard, hvor bygningen har et energiforbrug, der er 25 % lavere end et standardbyggeri i henhold til BR2010

 

Lavenergibygning klasse 2020
En dansk standard, hvor bygningen har et energiforbrug, der er 50 % lavere end et standard-byggeri i henhold til BR 2010

 

Lavenergibygning klasse 2020P
Er en dansk parallel til den tyske certificering Passivhuse

 

Lavenergibygning klasse 1
Dansk standard erstattet af Lavenergiklasse 2015

 

Lavenergibygning klasse 2
Dansk standard erstattet af BR 2010

 

Green Building
Er en europæisk certificering udviklet i 2004, The Green Building Programme. Det svarer i Danmark ca. til en lavenergiklassebygning 2015 i henhold til BR10.

 

Energy
En energy-bygning har et meget lavt energiforbrug og producerer mindst lige så eget energi, som bygningen forbruger.

 

Plus Energy
En plus energy-bygning har et minimalt energiforbrug og producerer lige så meget energi, som brugere og bygning forbruger.

 

Passivhuse
Er en tysk certificering, som opfylder krav til lavenergiklasse 2020P. Måle- og beregningsmetoder er dog noget forskellige, hvor den tyske norm beregner ud fra netto-gulvareal mod den danske, der beregner ud fra opvarmet areal. Opgørelse af luftskifte er også forskellig.

 

0-energihuse
Dansk betegnelse, som anvendes til bygninger, der ikke har et netto-behov for tilført energi.

 

Nb4 er en engageret aktør i denne urskov af normer og certificeringer og bidrager meget gerne med en fornuftig bæredygtig rådgivning.